ترویج تجارت الکترونیکی برای تقویت تشبثات کوچک و متوسط

توصیه های تجارتی در موافقت نامه های تجارت جهانی به منظور ترویج تجارت الکترونیکی در راستای حمایت از تشبثات کوچک و متوسط
بیشتر بخوانید

اهمیت تجارت

اهمیت تجارت برای کارآفرینی، برای رشد کاروبار و برای همه. در حقیقت تجارت بیش از زمانی اهمیت پیدا کرده است. می خواهید بدانید چرا؟
بیشتر بخوانید

تاریخچه قوانین و استندردهای تجارت بین المللی ICC

در طی 80 سال ما توانستیم اساسات استندرهای تجارت بین المللی را تهداب، و آنرا برای رشد تجارت و صنایع جهانی توسعه دهیم.
بیشتر بخوانید

 

اتاق تجارت بین المللی در افغانستان

اتاق تجارت بین المللی در 205 مین شورای جهانی خویش که به تاریخ 26 جوزا 1395 در شهر ساوپاولو کشور برزیل برگزار گردید، درخواست افغانستان جهت ایجاد اتاق تجارت بین المللی در این کشور را با اکثریت آراء مورد تصویب قرار داد. اتاق تجارت بین المللی در افغانستان از جامعه تجاری افغانستان در سطح بین المللی نمایندگی و فعالیت های جامعه تجاری و اعضای خود را در سطح بین المللی تقویه می بخشد. این نهاد متعهد است تا سکتورهای صنعت، تجارت و خدمات افغانستان را به استندردهای جهانی سوق دهد و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را در افغانستان تشویق کند. اتاق تجارت بین المللی در افغانستان از اتاق تجارت بین المللی منحیث یکی از بزرگترین سازمان های تجارتی جهان که در پالیسی های اقتصادی جهان نقش بارزی ایفا می نماید، در افغانستان نمایندگی می کند. این نهاد تلاش می کند تا زمینه اشتراک اعضای خود را که شامل اتاق های تجارت و صنایع ملی، ولایتی، اتاق های مشترک، اتحادیه ها، انجمن های تجارتی، شرکت ها و اشخاص انفرادی می باشند، در نشست های پالیسی سازی و تجارتی در سطح بین المللی فراهم سازد. که اشتراک نهادهای عضو و شرکتها را در فعالیت های عمومی اتاق تجارت بین المللی مرکزی هماهنگی میکند. اعضای اتاق تجارت بین المللی در افغانستان اتاقهای تجارت ولایتی و منطقه ای، اتحادیه های صنعتی و تجاری، شرکتها و اعضای انفردی میباشد. اتاق تجارت بین المللی در افغانستان اعضای خود را کمک می کند تا تجارت شان را در سطح بین المللی توسعه دهند. ارتباطات جهانی اتاق تجارت بین المللی در افغانستان بسیار وسیع و گسترده است. شبکه اتاق تجارت بین المللی بصورت مستقیم و غیر مستقیم از هزاران شرکت، صنعت و اتحادیه های تجاری در بیش از ۱۳۰ کشور دنیا نمایندگی میکند.

آگاهی و آخرین خبرها

فدراسیون اتاق های تجارت لست کاندیدان شورای جهانی را اعلام نمود
48 تن از روسای اتاق های تجارت و صنایع سراسر جهان برای احراز 20 چوکی در شورای جهانی این فدراسیون برای یک دوره سه ساله 2017 – 2019، کاندید شده اند.

1معرفی حکم های جوان اتاق تجارت بین المللی برای دوره 2017 – 2020
اتاق تجارت بین المللی در افغانستان از اشخاصی که در حکمیت تجارتی تجربه داشته باشند، دعوت به عمل می آورد الی تاریخ 5 دسامبر 2016 درخواستی خود را برای نشست حکم های جوان اتاق تجارت بین المللی ارائه نمایند. 

محافل و برنامه های پیش رو

   OUR PARTNERS