ترویج تجارت الکترونیکی برای تقویت تشبثات کوچک و متوسط

توصیه های تجارتی در موافقت نامه های تجارت جهانی به منظور ترویج تجارت الکترونیکی در راستای حمایت از تشبثات کوچک و متوسط
بیشتر بخوانید

اهمیت تجارت

اهمیت تجارت برای کارآفرینی، برای رشد کاروبار و برای همه. در حقیقت تجارت بیش از زمانی اهمیت پیدا کرده است. می خواهید بدانید چرا؟
بیشتر بخوانید

تاریخچه قوانین و استندردهای تجارت بین المللی ICC

در طی 80 سال ما توانستیم اساسات استندرهای تجارت بین المللی را تهداب، و آنرا برای رشد تجارت و صنایع جهانی توسعه دهیم.
بیشتر بخوانید

 

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﻋﺿوﯾت اﺗﺎق ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورد؟

  1. ﺗﻣﺎم ﺷرﮐﺗﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎیی ﮐﮫ ﺛﺑت و راﺟﺳﺗر ﺷده و ﺟواز ﻓﻌﺎﻟﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را دارد و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دﺧﯾل ﻣﯾﺑﺎﺷد،
  2. اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺗﺟﺎرت و صنایع اعم از ملی، ولایتی، مشترک و چند جانبه، اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ و اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺗﺟﺎرتی ﭼﮫ ملی، محلی و یا ﻣﻧطﻘﮫ ای؛
  3. ﻣﺣﻘقان، داﻧﺷﻣﻧدان و اﻓراد ﻓﻧﯽ و ﻣﺳﻠﮑﯽ ﮐﮫ در ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ علاقه مند و یا شامل هستند؛
  4. ﻋﺿوﯾت اﻓﺗﺧﺎری اﻣﺎ ﺑدون رای، ﺑﮫ اﺷﺧﺎص داده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺳﮭم ارزﻧده در اﻧﮑﺷﺎف اقتصاد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ اند، اعطاء می گردد. اﻋﺿﺎی اﻓﺗﺧﺎری از ﻓﯾس ﺣﻖ اﻟﻌﺿوﯾت ﻣﻌﺎف ﻣﯾﺑﺎﺷد.
  5. ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی اﺗﺎق ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾما و اتومات عضویت اتاق تجارت بین المللی را بدست می آورند؛

نوعیت عضویت ها

عضویت اتاق تجارت بین المللی در افغانستان دارای سه نوع عضویت عمده که پنج نوع عضویت را احتوا می کند، می باشد:

 

شماره عضویت عمده شماره نوعیت عضویت های فرعی فیس سالانه

 

 

 

1

عضویت سازمانی 1 عضویت اتاق تجارت و صنایع ملی، مشترک دوجانبه و چند جانبه

 

1000 دالر
2 عضویت اتاق های تجارت و صنایع ولایتی و ولسوالی، فدراسیون ها، انجمن ها، سازمان های غیر حکومتی و کوپراتیف ها 500 دالر

 

2 عضویت شرکتها 3 عضویت عادی شرکت 300 دالر
4 عضویت زنان تجارت پیشه 200 دالر

 

3 عضویت انفرادی 5 عضویت دانشمندان، محققان، محصلین و رسانه ها 100 دالر

   OUR PARTNERS