ترویج تجارت الکترونیکی برای تقویت تشبثات کوچک و متوسط

توصیه های تجارتی در موافقت نامه های تجارت جهانی به منظور ترویج تجارت الکترونیکی در راستای حمایت از تشبثات کوچک و متوسط
بیشتر بخوانید

اهمیت تجارت

اهمیت تجارت برای کارآفرینی، برای رشد کاروبار و برای همه. در حقیقت تجارت بیش از زمانی اهمیت پیدا کرده است. می خواهید بدانید چرا؟
بیشتر بخوانید

تاریخچه قوانین و استندردهای تجارت بین المللی ICC

در طی 80 سال ما توانستیم اساسات استندرهای تجارت بین المللی را تهداب، و آنرا برای رشد تجارت و صنایع جهانی توسعه دهیم.
بیشتر بخوانید

 

مزایای عضویت

با عضویت در اتاق تجارت بین المللی در افغانستان از چه مزایایی مستفید میشوید؟

از آنجاییکه اﺗﺎق ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در افغانستان از اتاق تجارت بین المللی منحیث یکی از بزرگترین سازمان های تجارتی جهان که در پالیسی های اقتصادی جهان نقش بارزی ایفا می نماید، در افغانستان نمایندگی می کند، بنابراین اعضای اتاق افغانستان در حقیقت اعضای اتاق تجارت بین المللی می باشند و می توانند در فعالیتهای و محافل اتاق تجارت بین المللی اشتراک و از مزایا و امتیازات آن قرار ذیل مستفید شوند:

  1. اشتراک در کمیسیون های پالیسی و یا گروپ های کاری تخصصی اتاق تجارت بین المللی که متشکل از متخصصین تجارت بین المللی می باشند که به صورت دوامدار با یکدیگر ملاقات و راهکارهای عملی اقتصادی که بالای تجارت جهانی و برنامه های حکومت ها تاثیر گذار می باشند، را پیشنهاد می نمایند؛
  2. دسترسی به معلومات ارزشمند تجارتی همچون قوانین و مقررات جدید تجارت بین المللی، گزارش نشست های کمیسیون های پالیسی ساز، ارقام و اعداد دسته بندی شده، بیانیه های اشخاص مهم تاثیرگذار در مسائل اقتصادی، مسوده پالیسی های اقتصادی جهت نظردهی (مقررات، کودها، پیشنهادات به حکومت ها و غیره)؛
  3. شبکه قوی و خاص اتاق تجارت بین المللی با سازمان های عمده بین المللی همچون سازمان ملل و نهادهای وابسته و کمیسیون های تخصصی آن و همچنان سازمان تجارت جهانی باعث میشود که این سازمان به طور موثر بتواند موقف و نظریات اعضای خویش را در نشست های این سازمان ها، ارائه و از آن مدافعه نماید. اعضای اتاق تجارت بین المللی می توانند نظریات مشخص خویش را پس از توحید، از طریق اتاق تجارت بین المللی در کشور خویش به نشست های سازمان بین المللی ارائه نمایند؛
  4. به علاوه مزایای فوق، اتاق تجارت بین المللی در افغانستان خدمات متنوعی که باعث گسترش و توسعه کاروبار می شود را نیز به اعضای خود ارائه می دهد. با عضویت در اتاق تجارت بین المللی در افغانستان می توانید سطح تاثیرگذاری خود و کاروبار خود را در سطح ملی و بین المللی بیش از بیش گسترش دهید.
   OUR PARTNERS