ترویج تجارت الکترونیکی برای تقویت تشبثات کوچک و متوسط

توصیه های تجارتی در موافقت نامه های تجارت جهانی به منظور ترویج تجارت الکترونیکی در راستای حمایت از تشبثات کوچک و متوسط
بیشتر بخوانید

اهمیت تجارت

اهمیت تجارت برای کارآفرینی، برای رشد کاروبار و برای همه. در حقیقت تجارت بیش از زمانی اهمیت پیدا کرده است. می خواهید بدانید چرا؟
بیشتر بخوانید

تاریخچه قوانین و استندردهای تجارت بین المللی ICC

در طی 80 سال ما توانستیم اساسات استندرهای تجارت بین المللی را تهداب، و آنرا برای رشد تجارت و صنایع جهانی توسعه دهیم.
بیشتر بخوانید

 

خدمات فعلی

1- مدافعه در پالیسی سازی تجارت جهانی

اتاق تجارت بین المللی در افغانستان نظریات خویش را در پالیسی سازی تجارت جهانی را از طریق کمیسیون های ویژه که از اعضای اتاق تشکل شده است، ارائه می نماید.

 • حکمیت و میانجیگری بین المللی
 • بانکداری
 • قوانین تجارتی
 • رقابت
 • مسئولیت شرکت ها در برابر فساد
 • گمرکات و سهولت های تجارت
 • اقتصاد دیجیتلی
 • پالیسی های اقتصادی
 • محیط زیست و انرژی
 • ملکیت های فکری
 • بازاریابی و تبلیغات
 • سیستم مالیاتی
 • پالیسی تجارت و سرمایه گذاری
 1. خدمات حل منازعات تجارتی
  • بررسی و طی مراحل منازعات تجارت بین المللی از طریق محکمه حل منازعات تجارتی اتاق تجارت بین المللی که با اعتبارترین محکمه حل منازعات تجارت بین المللی در جهان است؛
  • محکمه حل منازعات تجارتی اتاق تجارت بین المللی از زمان تاسیس (1923) تاکنون 20000 منازعه را حل و فصل نموده است؛
  • حل منازعات تجارتی جایگزین و مکمل؛ (خدمات میانجیگری)
 1. توزیع نشریات اتاق تجارت بین المللی

نشریات اتاق تجارت بین المللی در سه کتگوری عمده توزیع می گردد؛ استندردها و قوانین تجارت بین المللی، تجارب عملی در عقد قراردادهای تجارت بین المللی، کتابهای اساسی و رهنماها همچون:

 • کتابخانه الکترونیکی
 • استندرهای تجارت بین المللی که دانستن آن برای واردکنندگان و صادرکنندگان بسیار مهم و ارزشمند است
  • رهنمای استفاده از استندردهای تجارت بین المللی 2010
  • راهنمای استفاده از استندردهای ترانسپورت بین المللی 2010
  • استندردهای تجارت بین المللی 2010؛ سوال و جواب
  • استندردهای تجارت بین المللی 2010؛ پوستر حاوی اشکال
  • استندرهای تجارت بین المللی 2010؛ سرمیزی
  • استندردهای تجارت بین المللی 2010؛ جیبی و همراه
  • استندردهای تجارت بین المللی 2010؛ سرمیزی
 • قوانین تجارت بین المللی و مودل های قراردادها
  • مسوده نویسی و نحوه مذاکره در قراردادهای تجارت بین المللی
  • رهنمای صادرات و واردات اتاق تجارت بین المللی
  • سیستم اخذ امتیاز برندهای بین المللی
  • معاملات تجارت بین المللی
  • مودل قرارداد خریداری و نصب سیستم ها و دستگاههای پیش ساخته در مراکز صنعتی (اتاق تجارت بین المللی)
  • مودل قراردادهای کنسرسیوم (اتاق تجارت بین المللی)
  • مودل قراردادهای اجنسی (اتاق تجارت بین المللی)
  • مودل قراردادهای نمایندگی منحیث توزیع کننده رسمی (اتاق تجارت بین المللی)
  • مودل قراردادهای توزیع (اتاق تجارت بین المللی)
  • مودل قراردادهای فروش (اتاق تجارت بین المللی)
  • مودل قرارداد انتقال تکنالوژی (اتاق تجارت بین المللی)
  • مودل قرارداد اخذ امتیاز (اتاق تجارت بین المللی)
  • مودل عقد قرارداد فرعی (اتاق تجارت بین المللی)
 • اسناد مالی تجارت بین المللی
  • اوراق گمرکات و اسناد بهادار (اتاق تجارت بین المللی)
  • تجارب بانکداری به استندرد بین المللی
  • قوانین متحدالمال اتاق تجارت بین المللی برای تضمین و پاسخگویی در مقابل تقاضا
  • رهنمای استفاده از اصول و قوانین اتاق تجارت بین المللی برای تضمین و پاسخگویی در مقابل تقاضا
  • قوانین متحدالمال به ارتباط تعهد در مقابل پرداختی بانکها
  • نسخه دوم مقررات بانکداری
  • تضمین خط بانک در تجارت بین المللی
  • گزارش سالانه 2016 به ارتباط قوانین و تجارب در بانکداری بین المللی
  • نظریات کارشناسان در کمیسیون بانکداری بین المللی (اتاق تجارت بین المللی) 2009 – 2011
  • قانون اعتبار نامه در چنین
 • اسناد حل منازعات تجارتی
  • رهنمای استفاده از خدمات حکمیت تجارتی؛ سکرتریت اتاق تجارت بین المللی
  • اصول حکمیت تجارت بین المللی؛ تحت بررسی
  • تجارب حکمیت اتاق تجارت بین المللی
  • کتاب حکمیت تجارتی اتاق تجارت بین المللی
  • مذاکره و میانجیگری در قرن 21
  • تجارب میانجیگری
  • نحوه میانجیگری در منازعات تجارت بین المللی
 1. برنامه های آموزشی و ورکشاپ ها
  • برنامه های آموزشی انلاین و همچنان مواد درسی برای تجارت الکترونیکی
  • برنامه های آموزشی داخلی
  • برنامه های آموزشی بین المللی
 1. تحقیقات و مطالعات تجارتی
  • مطالعات تجارتی داخلی بالای پالیسی های عمده
  • مطالعات تجارتی بین المللی بالای پالیسی های عمده
 1. کنفرانس ها و محافل تواصل تجارتی
  • اشتراک اعضاء در برنامه ها و کنفرانس های اتاق تجارت بین المللی در پاریس
  • اشتراک اعضاء در محافل سایر اتاق های تجارت بین المللی در 91 کشور دیگر
  • اشتراک اعضاء در نشست های پالیسی سازی اتاق تجارت بین المللی
   OUR PARTNERS