ترویج تجارت الکترونیکی برای تقویت تشبثات کوچک و متوسط

توصیه های تجارتی در موافقت نامه های تجارت جهانی به منظور ترویج تجارت الکترونیکی در راستای حمایت از تشبثات کوچک و متوسط
بیشتر بخوانید

اهمیت تجارت

اهمیت تجارت برای کارآفرینی، برای رشد کاروبار و برای همه. در حقیقت تجارت بیش از زمانی اهمیت پیدا کرده است. می خواهید بدانید چرا؟
بیشتر بخوانید

تاریخچه قوانین و استندردهای تجارت بین المللی ICC

در طی 80 سال ما توانستیم اساسات استندرهای تجارت بین المللی را تهداب، و آنرا برای رشد تجارت و صنایع جهانی توسعه دهیم.
بیشتر بخوانید

 

پس زمینه

اتاق تجارت بین المللی در افغانستان از اتاق تجارت بین المللی منحیث یکی از بزرگترین سازمان های تجارتی جهان که در پالیسی های اقتصادی جهان نقش بارزی ایفا می نماید، در افغانستان نمایندگی می کند. اتاق تجارت بین المللی  در 205 مین شورای جهانی خویش که به تاریخ 26 جوزا 1395 در شهر ساوپاولو کشور برزیل برگزار گردید، درخواست افغانستان جهت ایجاد اتاق تجارت بین المللی در این کشور را با اکثریت آراء مورد تصویب قرار داد. اتاق تجارت بین المللی در افغانستان از جامعه تجاری افغانستان در سطح بین المللی نمایندگی و فعالیت های جامعه تجاری خود را در سطح بین المللی تقویه می بخشد. این نهاد متعهد است تا سکتورهای صنعت، تجارت و خدمات افغانستان را به استندردهای جهانی سوق دهد و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را در افغانستان تشویق کند. این نهاد تلاش می کند تا زمینه اشتراک اعضای خود را که شامل اتاق های تجارت و صنایع ملی، ولایتی، اتاق های مشترک، اتحادیه ها، انجمن های تجارتی، شرکت ها و اشخاص انفرادی می باشند، در نشست های پالیسی سازی و تجارتی در سطح بین المللی فراهم سازد. ارتباطات جهانی اتاق تجارت بین المللی در افغانستان بسیار وسیع و گسترده است. شبکه اتاق تجارت بین المللی بصورت مستقیم و غیر مستقیم از هزاران شرکت و اتحادیه های تجاری در بیش از ۱۳۰ کشور دنیا نمایندگی میکند.

در راستای اهداف اتاق تجارت بین المللی که همانا ترویج ساده سازی تجارت در کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع فرارراه تجارت خارجی می باشند، این نهاد مصمم است تا از طریق حکومت و متشبثین خصوصی تلاش همه جانبه نماید تا پالیسی های اقتصادی مطلوب در این راستا، وضع گردد. از آنجاییکه روند اصلاحات اقتصادی در حال حاضر در آجندای حکومت قرار دارد، این امر باعث میشود که سکتور خصوصی افغانستان با تشریک مساعی حکومت بتوانند به روند جهانی سازی بیش از بیش نایل آیند. این نهاد دریچه ایست که صنایع افغانستان را قادر میسازد تا به اطلاعات که توسط اتاق تجارت بین المللی جمع آوری، تحلیل و ارزیابی گردیده، دسترسی پیدا نمایند. همچنان این نهاد یک مرکز توزیع نشریات مفید و با ارزش اتاق تجارت بین المللی مرکزی است که شامل قوانین و مقررات و استندردهای تجارت بین المللی قراردادهای تجارتی میباشند که از ارزش والایی نزد واردکنندگان و صادرکنندگان برخوردار میباشد. جامعه تجارت جهانی بصورت فوق العاده از نشریات اتاق تجارت بین المللی مستفید شده اند.

دیدگاه

منحیث صدای جهانی متشبثین در جهت توسعه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در افغانستان

ماموریت

ما به عنوان عامل تغییر تدوین و تطبیق پالیسی در عرصه تجارت ملی و بین‌المللی و تسهیل گر تجارت افغانستان با جهان و مبلغ معلومات جهت انکشاف تجارت هستیم و جهت تحصیل ماموریت خود، از خدمات اتاق تجارت بین المللی بهره میگیریم.

اهداف

  1. ارتقاء سیستم اقتصاد بازار بر اساس اصول رقابت آزاد و عادلانه در میان شرکتهای تجاری؛
  2. توانمندسازی تجارت چندجانبه افغانستان در سطح منطقوی و بین المللی مطابق علایق جامعه سکتور خصوصی و معیارهای سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، سازمان جهانی ملکیت های فکری و سایر نهادهای معتبر غیرحکومتی که سکتور خصوصی افغانستان را قادر سازد تا به طور مطلوب تجارت خود را نشست های بین المللی معرفی و همچنان از سکتور مربوطه از افغانستان نمایندگی نمایند؛
  3. مدرن سازی تجارت افغانستان به معیارها و استنداردهای جهانی؛
  4. تشویق و حمایت سرمایه گذاریها داخلی و سرمایه گذاری مشترک و مستقیم خارجی؛
  5. انکشاف صادرات افغانستان؛
  6. همیاری متشبثین خصوصی جهت پیوستن به شبکه تجارت جهانی؛
  7. نیل به خودکفایی از طریق انکشاف سکتور خصوصی.
   OUR PARTNERS